អាកូនឈាមថោ ច្រៀងដោយនាយ ចឺម សូមជូយចុចsubstrលេីឆៃខ្ញុំផងពុកម៉ែបងប្អូងទាំងអស់គ្នាសុំអគុណទុក្ខជាមុន